Profijt van arbobeleid

  1. Home

Profijt van Arbobeleid

Als professional in de gehandicaptenzorg heb je een afwisselende baan. Maar het werk kan ook zwaar zijn. Goede arbeidsomstandigheden zijn daarom belangrijk. Medewerkers moeten het
werk veilig, verantwoord en met plezier kunnen verrichten. Hoe je de arbeidsomstandigheden kunt verbeteren vind je in de arbocatalogus van de gehandicaptenzorg onder het motto, Profijt van Arbobeleid!

Wat is een arbocatalogus?

Een arbocatalogus is een verzameling van instrumenten, methodieken en/of good practices om blootstelling aan arborisico's te voorkomen of te minimaliseren. Je kunt deze, samen met handige links vinden op de themapagina's of via de linkerkolom direct bekijken. Instellingen kunnen hier gebruik van maken om te voldoen aan de doelvoorschriften voor veilig en gezond werken van de overheid. De arbocatalogus heeft/krijgt de status van een beleidsregel.

Bestemd voor de gehandicaptenzorg

De arbocatalogus Profijt van Arbobeleid is geschreven voor de gehandicaptenzorg in opdracht van de VGN, FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn, NU '91 en de FBZ. De inhoud van deze arbocatalogus is specifiek afgestemd op de zeer diverse werksituaties zoals deze in de gehandicaptenzorg voorkomen en gerealiseerd met financiële ondersteuning van de Stichting Backservice Residu.

Voor de werkgevers én werknemers

Instellingen kunnen hiermee hun arbobeleid op maat vorm geven. Maar ook de medewerker kan goed gebruik maken van deze arbocatalogus. Als de werknemer vindt dat de werksituatie kan worden verbeterd, kan hij/zij dat gericht bij het management aangeven. De werkgever en de medewerkers hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de arbeidsomstandigheden te verbeteren. De één kan niet zonder de ander.

Onderhoudsagenda

Gaande weg zullen er steeds nieuwe thema's en instrumenten aan de arbocatalogus toe worden gevoegd. Hiervoor wordt er jaarlijks een onderhoudsagenda opgesteld. Zo ontstaat er een steeds uitgebreider "oplossingenboek" waar instellingen, OR's en werknemers gebruik van kunnen maken om het arbobeleid in de eigen instelling of locatie op maat in te richten.

Arbeidshygiënische strategie

Bij voorkeur wordt gebruik gemaakt van de arbeidshygiënische strategie. Dit betekent dat eerst wordt geprobeerd om de bron van het arbeidsrisico weg te nemen. Als dit niet lukt, kan de strategie gekozen worden om dan de omgeving zo aan te passen dat er veilig en verantwoord kan worden gewerkt. Mocht ook dit niet (voldoende) bescherming bieden, dan komen persoonlijke beschermingsmaatregelen aan de orde.

Arbeidsinspectie

De arbocatalogus heeft een adviserend en ondersteunend karakter. Instellingen zijn vrij om van andere arbo-instrumenten of methodieken gebruik te maken. Wel gaat de arbeidsinspectie bij handhavingsbeleid uit van deze arbocatalogus. Maak je gebruik van een ander instrument, dan moet je aan de arbeidsinspectie kunnen aantonen dat je daarmee aan de eisen uit de Arbowet voldoet.

Servicemenu